Hunsrücker Platt

 

Neujahrswünsche


von Erich Franz


Neujahrswünsche

In gut Neujohr
wünsche äisch ouch Senjore unn Ehrenamtler nor.
Viel Gesundhät unn Sunneschein,
unn kä bisje krank,
dann sahn mär all recht vielen Dank.

Wünsch viel Helfer for Leit in de Not,
unn jedem satt se Esse unn nit nore bisje Brot.

Äisch wünsche im Noue Johr,
alles gure nor,
kä Hass, kä Streit,
vielleischt ach emol bisje meh Zeit.
Kä Ärjer unn Verdruss,
awer bisje meh Ruh,
wär doch aach mol en Genuss.

Ich wünsche mär unn allen,
Friere uff dä ganze Welt,
et wär doch for all Platz genuch,
unner dem grosse Hiemelszelt.
dann wünsche ich ouch all noch en frohes Mit- unn Bäienannersinn,
wenn ach das Läwe nitt immer nur hat Sonneschein.

Glück, Freude, Liebe wünsch ich nochemol en Mass.

Ouer Erich ous dä Boregass.

zrick an de Anfang